Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Công ty CP chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX_ sàn HNX) xin trân trọng thông báo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Dự kiến chương trình họp.

Chi tiết xin mời xem file đính kèm

 

IBSC_Nghiquyet_Hopdaihoicodong_batthuong2015

 VIX_Thongbaomoihop_DHCDbatthuong2015

IBSC_Chuongtrinh_Daihoibatthuong_2015

Mau_Giayuyquyen

IBSC_QuycheTC_Daihoibatthuong_2015

TT_miennhiemTVHDQT_David

TT_BonhiemTVHDQT_LeKhaTuyen

VIX_Thongtin_LeKhaTuyen_TVHDQT

TT_suadoi_Dieule

TT_uyquyenchoHDQT_Dautu

TT_ChaobanCP_Riengle_350ty

14_Duthao_NQDHCD_batthuong2015 

 

 

Leave a Reply