Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC_Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(Chi tiết theo file đính kèm)

Leave a Reply