Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC_Công bố thông tin bất thường Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin công bố thông tin bất thường Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
(Chi tiết theo tệp đính kèm).

IBSC_NQĐHCĐ_thongqualayykienCĐ_09.2019_signed IBSC_CVCBTT_NQĐHCĐ_layykienCodong_bangvanban_signed IBSC_Bienbankiemphieu_ĐHCĐ_thongqualayykiencodong_09.2019_signed

Leave a Reply