Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VNC

Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) báo cáo kết quả giao dịch về bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC ) cụ thể như sau:
– Số lượng CP nắm giữ trước khi GD: 880.566 CP chiếm tỷ lệ 8,39% vốn điều lệ
– Số lượng CP đã bán (ngày 30/06/2015) là : 880.566 CP
– Số lượng cổ phiếu VNC còn lại sau khi GD là: 0 CP chiếm tỷ lệ 0,00 % vốn điều lệ
– Số lượng cổ phiếu VNC cùng với người có liên quan nắm giữ sau GD là 0 CP
Chi tiết xin xem file đính kèm

IBSC_BCGDban_VNC


 

Leave a Reply