Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG

Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) báo cáo kết quả giao dịch về bán cổ phiếu Công ty Cổ phần kho vận Miền Nam (STG ) cụ thể như sau:
– Số lượng CP nắm giữ trước khi GD: 1.226.739 CP chiếm tỷ lệ 14,69% vốn điều lệ
– Số lượng CP đã bán (ngày 26/6/2015 và ngày 30/06/2015) là : 1.226.739 CP
– Số lượng cổ phiếu STG còn lại sau khi GD là: 0 CP chiếm tỷ lệ 0,00 % vốn điều lệ
– Số lượng cổ phiếu STG cùng với người có liên quan nắm giữ sau GD là 0 CP
Chi tiết xin xem file đính kèm

IBSC_BCGDban_STG

Leave a Reply