Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC trở thành cổ đông lớn của DAP Vinachem

Ngày 03/07/2015 Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) gửi báo cáo công bố kết quả giao dịch mua cổ phiếu Công ty cổ phần DAP- Vinachem ( mã DDV, sàn ĐKGD: Upcom) như sau:
– Số lượng cổ phiếu DDV nắm giữ trước khi giao dịch : 4.943.358 CP chiếm tỷ lệ 3,38% vốn điều lệ
– Số lượng cổ phiếu đã mua từ ngày 30/06/2015 đến hết ngày 01/07/2015 là: 3.212.841 CP
– Số lượng cổ phiếu DDV do IBSC nắm giữ sau giao dịch là: 8.156.199 CP chiếm tỷ lệ 5,58% vốn điều lệ
– Số lượng CP cùng với người liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 12.896.595 CP chiếm tỷ lệ 8,89% vốn điều lệ của DAP-Vinachem
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

IBSC_BCKQGD_DAPVINACHEM03.07.2015

Leave a Reply