Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC thay đổi nhân sự lãnh đạo, người nội bộ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

SC công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo, người nội bộ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
– Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát theo Đơn từ nhiệm và được ĐHCĐ thông qua
– Bổ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát thay thế 02 thành viên BKS đã miễn nhiệm
– Bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị
(Chi tiết theo file đính kèm)
IBSC_CVCBTT_thaydoiNSLĐ_17.04.2018(signed).pdf
TTcanhan_TVHĐQT_BKS_bonhiem_ngay17.04.2018.pdf
IBSC_NQ_ĐHĐCĐ_thuongnien_2018.pdf

Leave a Reply