Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC ký kết hợp đồng kiểm toán

Ngày 15/7/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB đã ký hợp đồng kiểm toán số 150714/IB-EY với Chi nhánh Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (EY) tại Hà Nội. Công ty TNHH Ernst&Young VN sẽ tiến hành soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2014, soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại thời điểm 30/6/2014 và kiểm toán báo cáo  tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại ngày 31/12/2014 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.
Vậy, IBSC xin công bố thông tin để Quý Cơ quan và Quý nhà đầu tư được biết.
Trân trọng!

Trả lời