Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC ký kết hợp đồng kiểm toán

Ngày 15/7/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB đã ký hợp đồng kiểm toán số 150714/IB-EY với Chi nhánh Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (EY) tại Hà Nội. Công ty TNHH Ernst&Young VN sẽ tiến hành soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2014, soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại thời điểm 30/6/2014 và kiểm toán báo cáo  tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại ngày 31/12/2014 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.
Vậy, IBSC xin công bố thông tin để Quý Cơ quan và Quý nhà đầu tư được biết.
Trân trọng!

Leave a Reply