Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Ngày 11/07/2017, IBSC đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (bán niên và cả năm 2017) với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.
Chi tiết xem file đính kèm:
IBSC_CVCBTT_KyhopdongKiemtoan2017(signed)

 

Leave a Reply