Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC không còn là cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) kể từ 13/06/2018

Leave a Reply