Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC được chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường

Kính gửi Quý vị cổ đông và nhà đầu tư
Ngày 08/08/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) nhận được Quyết định số 578/QĐ-SGDHN ngày 04/08/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch của HNX

(Chi tiết theo file đính kèm)
QĐ578_SGDHN_signed.pdf
IBSC_CVCBTT_QĐchapthuanTVTLTT_HNX_signed.pdf

 

Leave a Reply