Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc

IBSC công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán IB xin công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc như sau:
– Bà Cao Thị Hồng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 9h00 ngày 23/06/2016.
– Ông Nguyễn Văn Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị IBSC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kể từ 9h00 ngày 23/06/2016.

Nghị quyết theo file đính kèm.
IBSC_NQHDQT_MienNhiemCTH
IBSC_NQHDQT_BoNhiemNVH

Leave a Reply