Điều lệ và quy chế

Điều lệ và quy chế

IBSC công bố thông tin về thay đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

IBSC công bố thông tin về thay đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Chi tiết xem file đính kèm.
IBSC_Dieulesuadoi_24 04 2017
IBSC_CVCBTT_Suadoibosung_Dieule

 

Leave a Reply