Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý vị cổ đông và nhà đầu tư:
Ngày 05/07/2017, HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC) đã ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Khả Tuyên theo đơn từ nhiệm, đồng thời thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Tuyết làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017.
HĐQT cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc IBSC của bà Nguyễn Thị Tuyết kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017.
(Chi tiết theo file đính kèm)
20A_NQHĐQT_MiennhiemTVHĐQT_Le Kha Tuyen.pdf
21_NQHĐQT_BauChutichHDQT&miennhiemPTGĐ_NguyenThiTuyet.pdf
IBSC_CVCBTT_MiennhiemTVHDQT_LeKhaTuyen.pdf
IBSC_CVCBTT_BauChutichHĐQT&MiennhiemPTGĐ_NguyenThiTuyet.pdf

Leave a Reply