Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

IBSC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chi tiết xem file đính kèm:
IBSC_Nghiquyet_DHCDTN_2017
IBSC_BBhop_DHCDTN_2017

Leave a Reply