Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC-Công bố thông tin nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin trân trọng công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2015
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông 2015  

Leave a Reply