Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

Ngày 29/05/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB( IBSC) đã ký hợp đồng kiểm toán số 15-02-104 với Công ty TNHH KPMG. Công ty TNHH KPMG sẽ tiến hành soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015, soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại thời điểm 30/6/2015, kiểm toán báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, soát xét báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tại ngày 31/12/2015 và kiểm toán báo cáo tăng vốn cho IBSC trong năm 2015. Vậy, IBSC xin công bố thông tin để Quý Cơ quan và cổ đông được biết.

Trân trọng.

 

VIX_CBTTkyhopdongkiemtoan_2015 

Leave a Reply