Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Kính gửi Quý vị cổ đông
Ngày 17/10/2016, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết làm Phó Tổng giám đốc Công ty.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm
VIX_540CBTT_BonhiemPhoTGD_NguyenThiTuyet
VIX_42NQ_BonhiemPTGĐ_NguyenThiTuyet

 

Trả lời