Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thông tin bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT

IBSC công bố thông tin bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ngày 24/04/2017);
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm
IBSC_CVCBTT_ThaydoiTVHDQT
IBSC_Nghiquyet_DHCDTN_2017

Leave a Reply