Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố Thông tin bất thường về Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán cổ phần Công ty con (Công ty cổ phần quản lý quỹ IB)

IBSC công bố Thông tin bất thường về Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán cổ phần Công ty con (Công ty cổ phần quản lý quỹ IB)
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

IBSC_CVCBTT_banCPIBFM
IBSC_NQHĐQT_banCPIBFM

Leave a Reply