Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Công bố thông tin bất thường liên quan đến BCTC năm 2017 đã kiểm toán có điều chỉnh hồi tố “số đầu kỳ” hoặc “năm trước”

Leave a Reply