Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Công ty cổ phần chứng khoán IB xin công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:
– Tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán IB
– Mã chứng khoán: VIX
– Số lượng cổ phiếu lưu hành trước thời điểm phát hành: 66.762.297 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu lưu hành sau thời điểm phát hành: 70.100.165 cổ phiếu.
Chi tiêt vui lòng xem file đính kèm
IBSC_BCKetQuaPhatHanhCPTraCoTuc

Leave a Reply