Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

IBSC công bố thay đổi nhân sự HĐQT, BKS như sau:

– Miễn nhiệm ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2016.
– Miễn nhiệm ông Lê Đăng Thọ – Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2016.
– Ông Nguyễn Văn Hạnh được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2016.
– Bà Trương Thị Hoàng Lan được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2016.
– Miễn nhiệm bà Bùi Thị Xuân – Trưởng BKS kể từ ngày 25/04/2016.
– Miễn nhiệm bà Nguyễn Tú Uyên – Thành viên BKS kể từ ngày 25/04/2016.
– Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ được bầu làm Thành viên BKS kể từ ngày 25/04/2016.
– Bà Đỗ Thị Sâm được bầu làm Thành viên BKS kể từ ngày 25/04/2016.

Leave a Reply