Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC Công bố Tài liệu về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý vị cổ đông
Thực hiện Nghị quyết số 29/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các cổ đông xem Tài liệu đính kèm.
Trân trọng cám ơn.
10_TT_HĐQT_LayykienCĐ_signed.pdf
DuThao_Nghị quyết ĐHCĐ_layykienbangvanban(signed).pdf
IBSC_CVCBTT_TailieuLayYKCĐ_bangvanban(signed).pdf
IBSC_Phieuxinykiencodong_signed.pdf

 

Leave a Reply