Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC công bố nghị quyết triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2016

IBSC công bố nghị quyết triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2016 vào ngày 25/04/2016
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
IBSC_NQChotDanhSach

 

Leave a Reply