Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

IBSC công bố nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh như sau:

– Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh của ông Thái Hoàng Long kể từ ngày 18/08/2016.
– Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
IBSC_NQHDQT_MienNhiemPTGDGDCN
IBSC_NQHDQT_BoNhiemGDCN

Leave a Reply