Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng cho các cổ đông trong Chương trình ESOP.

Leave a Reply