Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

IBSC công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Thái Hoàng Long làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/01/2016.
Chi tiết xem file đính kèm.
IBSC_QDBoNhiemPTGD

Leave a Reply