Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

IBSC công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

06_NQHDQT_DHCDTN_2017(CBTT).pdf

CV_ChotDSCodong_DHCDTN_2017

Leave a Reply