Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC công bố ngày chốt danh sách họp cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2016 theo thông báo của VSD

Leave a Reply