Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố giao dịch của người có liên quan của người nội bộ

Ông Nguyễn Văn Tuấn, người có liên quan của người nội bộ đã bán 3.580.500 CP VIX từ ngày 22/05/217 đến ngày 24/05/2017.

Chi tiết theo file đính kèm.
2017.05.26_GiaoDichCDNB.NVT

 

Leave a Reply