Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi Quý vị cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán IB.
– Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông ngày 28/09/2017. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán IB đã thông qua các nội dung sau đây:
– Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.
– Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan

(Chi tiết vui lòng xem các file đính kèm)
IBSC_BienbanKiemphieuCĐ_layykienbangVB(signed).pdf
IBSC_NQĐHĐCĐ_ThongqualayykienCĐbangVB(signed).pdf

Trân trọng cám ơn sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao của Quý vị cổ đông.

Leave a Reply