Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán – Đăng ký thay đổi lần thứ 12, do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 12/11/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX, xin gửi Công bố thông tin về: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán – Đăng ký thay đổi lần thứ 12, do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 12/11/2021

Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

20211112-VIX-_Giay_chung_nhan_dang_ky_chung_khoan_do_dang_ky_bo_sung.pdf

20211112-VIX-Giay_chung_nhan_dang_ky_chung_khoan_thay_doi_lan_thu_12.pdf

Leave a Reply