Công bố thông tin

Công bố thông tin

Điều lệ IBSC có hiệu lực từ ngày 21/06/2017

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
Lần ban hành/sửa đổi: 02/05
Ngày ban hành: 28/03/2015
Ngày sửa đổi gần nhất: 21/06/2017
Ngày hiệu lực: 21/06/2017

Xem chi tiết trong file đính kèm IBSC_Dieulesuadoi_21062017.pdf

 

Leave a Reply