Công bố thông tin

Công bố thông tin

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do tăng vốn điều lệ 21/06/2019

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin bất thường về: Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do tăng vốn điều lệ (theo Quyết định số 39/GPĐC-UBCK ngày 21/06/2019 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành).
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:
39-GPDC_UBCK.pdf
IBSC_CVCBTT_GiayphepĐC_vonDieule.pdf

Leave a Reply