Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công ty CPCK IB thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 04/8/2014 Công ty CPCK IB đã thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:
–       Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Lâm vì lý do cá nhân theo đơn từ nhiệm
–       Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn là uỷ viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/8/2014.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

NQ thay the thanh vien HDQT

 

Leave a Reply