Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công ty CP chứng khoán IB công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 606,93 tỷ đồng.

v

Ngày 29/05/2015 Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) nhận được giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó vốn điều lệ của IBSC kể từ ngày 29/05/2015 là : 606.930.000.000 đồng ( Sáu trăm linh sáu tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng).
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

VIX_Giayphepdieuchinh27_ngay29.05.2015

 

Leave a Reply