Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc: Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thành công cổ phiếu (VIX) ra công chúng để tăng vốn điều lệ:

Theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số : 120/2009/GCNCP-VSD-3, ngày 28/05/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

– Số lượng CP đăng ký bổ sung: 30.693.000 cổ phiếu

( Ba mươi triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn cổ phiếu)

– Giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung: 306.930.000.000 đồng

( Ba trăm linh sáu tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

– Tổng số cổ phiếu đăng ký: 60.693.000 cổ phiếu

(Sáu mươi triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn cổ phiếu)

– Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:606.930.000.000 đồng

(Sáu trăm linh sáu tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

VIX_GiaychungnhanDKCK28.05.2015

Leave a Reply