Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 như sau:

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 (tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng)

– Phương án phát hành

– Bản công bố thông tin đợt phát hành theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Chi tiết theo các tập tin đính kèm:

20211001- VIX-NQ HĐQT thongqua PA PHTP Trai phieu VIX lan 2.2021(200ty).pdf

20211001-VIX-_Phuong_an_phat_hanh_trai_phieu_lan_2.2021.pdf

20211001-VIX-CBTT_Phat_hanh_trai_phieu_rieng_le_lan_2.2021.pdf

Leave a Reply