Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách

Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để trả cổ tức năm 2016 là ngày 09/06/2017.
Chi tiết theo file đính kèm
VIX_CBTT_phat hanh CP_de tra co tuc2016.pdf
VIX_CVCBTT_NgayDKCC&PhahanhCP_tracotuc2016.pdf
VIX_TBve ngay ĐKCC_tracotuc2016.pdf

Leave a Reply