Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát

Công bố thông tin về việc không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát do có Đơn xin từ nhiệm (bà Dương Thị Kim Oanh và bà Đỗ Thị Sâm)

Chi tiết theo file đính kèm:

IBSC_CVCBTT_Thaydoi_Thanh_vienBanKS_signed

 

Leave a Reply