Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 23/06/2015, công ty CP chứng khoán IB (IBSC) nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông : David Fank Woodhouse. IBSC xin công bố kể từ 17h00 ngày 23/06/2015 Ông David Fank Woodhouse không còn là thành viên HĐQT của IBSC.

 

 VIX_CBTT_thaydoiTVHDQT_David

VIX_QĐmiennhiemTVHDQT_David  

 

Leave a Reply