Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)- là người có liên quan của VIX

Leave a Reply