Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin kết quả chào bán cổ phiếu (VIX)

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán số 06/GCN-UBCK ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Vui lòng xem file đính kèm:

VIX_CBTT_ketquachaobanCP.pdf

VIX_BaocaoketquachaobanCP.pdf

Leave a Reply