Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Thay đổi tên công ty và Điều lệ sửa đổi bổ sung

– Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số: 67/GPĐC-UBCK ngày 20/10/2020. Lý do: thay đổi tên Công ty Cổ phần chứng khoán IB thành Công ty Cổ phần chứng khoán VIX kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020.
– Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX sửa đổi bổ sung, có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.
(Chi tiết theo tệp đính kèm)

IBSC_CVCBTT_GiayphepĐC_Thay_doi_ten_Cong_ty_Dieu_le_sua_doi(signed).pdf

VIX_Đieu_le_sua_doi_bo_sung_hieu_luc_20.10.2020(signed).pdf

VIX_67-GPĐC-UBCK_Giay_phep_dieu_chinh_Thay_doi_ten_Cong_ty_signed.pdf

Leave a Reply