Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP chứng khoán IB (Mã chứng khoán VIX) công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem các file đính kèm

VIX_CVCBTT_NgayDKCC_DHCDTN2017.pdf 48_VSD_TB_DKCC_VIX(29.03.2017).pdf

Leave a Reply