Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP chứng khoán IB (Mã chứng khoán VIX) công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem các file đính kèm
48_VSD_TB_DKCC_VIX(29.03.2017)
VIX_CVCBTT_NgayDKCC_DHCDTN2017

Leave a Reply