Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường 24h Nghị quyết của HĐQT thông qua và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017

Công bố thông tin bất thường 24h Nghị quyết của HĐQT thông qua và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017

(Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm)
05_IBSC_NghiQuyetHDQT_ PHTP2017
IBSC_CVCBTT_PHTPRL_2017

Leave a Reply