Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng hết số cổ phần sở hữu tại công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM)

Công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng hết số cổ phần sở hữu tại công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM)

(Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
IBSC_CVCBTT_BanCPCongtyQLQIB
07_IBSC_NQHDQT_bancophanIBFM

 

Leave a Reply