Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Công bố biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành trân trọng công bố Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm!
Trân trọng!

Biên bản ĐHCĐ năm 2014
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014

Leave a Reply